Rejestr BDO – jak prawidłowo dokonać wpisu

Przedsiębiorców obciąża wiele obowiązków administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ostatnim czasie pojawia się bardzo dużo pytań oraz wątpliwości związanych z obowiązkiem wpisu do Bazy Danych o Odpadach (w skrócie: BDO). W poniższym artykule wyjaśnimy czym jest rejestr BDO i jak prawidłowo dokonać wpisu do tego rejestru.

Czym jest rejestr BDO?
Dla wielu przedsiębiorców samo pojęcie rejestru BDO może być instytucją nieznaną, dlatego też warto w pierwszej kolejności wyjaśnić – czym jest i co obejmuje.

BDO to Baza Danych o Odpadach, natomiast w ramach tej bazy funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami. To właśnie ten rejestr jest potocznie nazywany rejestrem BDO.

Wszelkie kwestie związane z działaniem tego rejestru są uregulowane w ustawie o odpadach. Jak możemy przeczytać w art. 49 ww. ustawy, rejestr prowadzi marszałek województwa, który dokonuje wpisu na wniosek lub z urzędu. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
Rejestr BDO prowadzi marszałek województwa. Wpis do rejestru dokonywany jest z urzędu lub na wniosek.
ZOBACZ TEŻ
Opłata recyklingowa a reklamówki i opakowania jednorazowe
BDO a obowiązek rejestracji podmiotów
Numer BDO na fakturach – co to jest i kiedy go stosować?
Rejestr BDO – kto podlega wpisowi na wniosek?
Przechodząc jednak do kwestii najważniejszej z perspektywy przedsiębiorcy, należy poszukać odpowiedzi na pytanie, kto podlega wpisowi do rejestru. Jak już wskazaliśmy, wyróżniamy zarówno wpis z wniosku, jak i wpis z urzędu. W naszym opracowaniu zajmiemy się podmiotami, które muszą złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotów:

wprowadzających na terytorium kraju oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne, prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, organizacji odzysku, dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
wprowadzających pojazdy, prowadzących punkty zbierania pojazdów, prowadzących stacje demontażu, prowadzących strzępiarki;
wprowadzających sprzęt elektroniczny i elektryczny lub autoryzowanych przedstawicieli, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakład przetwarzania, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących działalność w zakresie recyklingu, prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
wprowadzających baterie lub akumulatory, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podmiotów pośredniczących;
posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, transportujących odpady, sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, prowadzących zakłady recyklingu statków, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów;
będących organizacjami odzysku opakowań, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportujących: odpady opakowaniowe, produkty w opakowaniach, prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, wprowadzających opakowania, wprowadzających produkty w opakowaniach;
przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą, lub gminami, podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dodatkowo przepisy wskazują, że wpis powinien zostać dokonany przed rozpoczęciem działalności. Ponadto działalność w powyższym zakresie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach). Warto również pamiętać, że obowiązek rejestracji w BDO nie jest uzależniony od wielkości prowadzonej działalności. W konsekwencji nawet jednoosobowe przedsiębiorstwa mogą być zobligowane do złożenia wskazanego wniosku.
Wskazane w ustawie kategorie przedsiębiorców zajmujących się działalnością związaną z odpadami są zobowiązani do dokonania wpisu do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności.
NA SKRÓTY
Rozliczaj wygodnie swoją firmę online!
Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK
Księgowość – Fakturowanie – CRM
Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS
ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO
Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!
Rejestr BDO – jak dokonać wpisu?
Przeanalizujmy przepisy odnoszące się do kwestii technicznych związanych ze wpisem do rejestru BDO.

Jak podaje art. 53 ustawy o odpadach, wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. Po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu.

Wniosek o wpis do rejestru BDO zawiera następujące elementy:

imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania, lub siedziby, adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela – również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także szczegółowe dane producenta sprzętu, który go wyznaczył, obejmujące informację o imieniu i nazwisku, lub nazwie oraz adresie zamieszkania lub siedziby oraz wykaz wprowadzających sprzęt, którzy mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany;
imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu;
imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby wypełniającej formularz rejestrowy;
informacje o zakresie działalności.
Dodatkowo ustawa wskazuje, jakie załączniki należy dołączyć do wniosku. Są to:

kopia uiszczenia opłaty rejestrowej (100 zł mikroprzedsiębiorcy, 300 zł pozostali);
w przypadku podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny oraz elektroniczny – kopia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego;
w przypadku autoryzowanego przedstawiciela – kopia umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
w przypadku organizacji odzysku – kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
w przypadku podmiotu wprowadzającego baterie lub akumulatory – informacja potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu;
w przypadku podmiotu wprowadzającego pojazdu – umowa zawarta z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu;
w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.
Jeżeli przedsiębiorca nie wniesie opłaty rejestrowej, nie wniesie ww. zabezpieczenia finansowego lub nie wpłaci kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, marszałek województwa w drodze decyzji odmówi wpisu do rejestru.

Po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru i nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 63 ustawy przedsiębiorca jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (faktury, paragony, umowy itp.).
Podmioty dokonują wpisu do rejestru BDO drogą elektroniczną i mają obowiązek wnieść opłatę rejestrową oraz wymagane ustawą załączniki. Po poprawnej rejestracji każdy podmiot otrzymuje indywidualny numer rejestrowy.

Obowiązek rejestracji w bazie BDO dotyka przedsiębiorców związanych z pewnymi kategoriami odpadów. Warto zadbać o prawidłowy wpis do rejestru, ponieważ naruszenie tego obowiązku wiąże się z karą grzywny od 100 zł do nawet 1 mln zł.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestr-bdo-jak-prawidlowo-dokonac-wpisu